green energy

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days