Internet of Thing

3 ทิศทางในกระแส DIGITAL TRANSFORMATION

นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ eMarketer ได้เคยให้นิยามความหมายของ digital transformation ว่าคือ “กระบวนการเพิ่มศักยภาพและผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมและเป้าหมายในอนาคตขึ้นมาใหม่”