Job Retention Scheme

“Job Retention Scheme” มาตรการรักษาการจ้างงานในภาคการผลิต

มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตกาลโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกิจการที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีเป้าหมายหนึ่งก็คือ การพยายามลดจำนวนผู้ตกงานจากวิกฤตนี้ให้มีจำนวนน้อยที่สุด