Load-Bot@

My Robot: Loader-Bot@ หุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำเร็จรูป

ควันหลงจากงาน Intermach 2019 ที่ไบเทคบางนาสำหรับ Toolmakers ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทงานจากโซน (RO) Bots Hub ที่เราอยากนำมาแนะนำให้รู้จักกันทีละตัว ทีละงาน ภายใต้ชื่อคอลัมน์ MY ROBOT เพื่อให้ทันยุคการผลิต