SaaS

แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563: Software as a Service (SaaS) โตต่อ

การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563 จะแตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาคธุรกิจทบทวนการใช้จ่ายไอที ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง