Sigma Additive Solutions

Sigma Additive Solutions

Sigma Additive Solutions จัดตั้งเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพตรงสถานที่ (In-Situ) เพื่อเร่งนวัตกรรม

บริษัทที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการขายและการเติบโตของธุรกิจ สิ่งนั้นคือการลงทุนและการตลาด การลงทุนในระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีค่าใช้จ่ายและมีวัตถุประสงค์ ในเชิงการตลาดนั้นการที่ลูกค้ามีความคุ้นชินกับแบรนด์สินค้าเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสินค้าของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความต้องการและมองหาผลิตภัณฑ์ และบริษัทต่าง ๆ มีการ Tie In โดยการทำโลโก้บนเสื้อนักกีฬา บนรถแข่ง เป็นการสร้าง Awareness และเมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อย่อมนึกถึงแบรนด์ที่เห็นได้บ่อย ๆ  

ในการเลือกโซลูชันสำหรับการแก้ไขปัญหาก็เช่นกัน หากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงสิ่งที่ผู้ขายนำเสนอได้เร็ว ย่อมจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสได้รับการยอมรับง่ายขึ้น มีอุปสรรคในการปิดการขายน้อยลง ในบทความนี้เป็นตัวอย่างของการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม บริษัทผู้จัดหาโซลูชันสร้างการมีส่วนร่วม มอบส่วนลด เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

Sigma Additive Solutions ผู้พัฒนาโซลูชันการประกันคุณภาพตรงสถานที่ (In-Situ) สำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ ได้จัดตั้งโปรแกรมการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการวิจัย องค์กรรัฐบาล และบริษัทอุตสาหกรรมเพื่อจัดเตรียมแพลตฟอร์มปรับปรุงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าสังเกตการณ์ตรงสถานที่ (In-Situ) และการวิเคราะห์ในเวลาจริงสำหรับการรับประกันคุณภาพ การรับรอง และคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ผลิตแบบเติมวัสดุ

(ผู้เขียน: In-Situ หมายถึง ตรงสถานที่ เช่น การผลิตแบบเติมวัสดุ หรือพิมพ์สามมิติชิ้นส่วน ในจุดที่ใช้งาน พิมพ์แล้วใช้เลย ซึ่งกระบวนการนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบรับประกันคุณภาพในเวลาจริง)

บทความอ้างอิง : https://www.etmm-online.com

บทความอื่น ๆ

About The Author